rākhā t̄hūk thuk wạn bn thī wī læ̆pth̆xp thorṣ̄ạphth̒ mụ̄x t̄hụ̄x thæ̆blĕt læa xị phæ d widīxo kem khxmphiwtexr̒ tậngtóa kl̂xng læa kl̂xng widīxo s̄eīyng widīxo læa xụ̄̀n «